Pašvaldība Vide
kanalizacija

Limbažu novada pašvaldība arī turpmāk finansiāli atbalstīs iedzīvotāju vēlmi izbūvēt pieslēgumus kanalizācijas tīkliem.

Līdzšinējā Salacgrīvas novadā to atbalstīja visai dāsni, bet šāda iespēja bija dota konkrētām iedzīvotāju kategorijām. Limbažu novadā varēja saņemt mazāku līdzfinansējumu, toties ikviens interesents. Savukārt bijušajā Alojas novadā šāds atbalsta veids vispār nepastāvēja. Šobrīd šim mērķim tapuši saistošie noteikumi, kas attiecas uz visu jaunizveidoto Limbažu novadu un uz ikvienu. Tiesa, arī tajos ir savi nosacījumi.

 Noteikumi paredz, ka jebkurš interesents, pievienojot savu īpašumu centralizētajai maģistrālei, var pretendēt uz atbalstu 70% apmērā no būvniecības kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro par vienu pieslēgumu.

SIA Limbažu siltums darbības teritorijā 20% sedz kapitālsabiedrība (ne vairāk kā 571 eiro), 50% – pašvaldība, bet tas iedzīvotājam neko nemaina. Savukārt gana lielai sabiedrības daļai (noteikti 10 kritēriji – trūcīga vai maznodrošināta persona, politiski represēta, pensionārs, ģimene ar bērniem utt.) būs iespēja saņemt atbalstu 100% apmērā no būvniecības kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 4000 eiro. Līdzfinansējumu var dubultot, ja izbūvēto pieslēgumu varēs izmantot vismaz divos nekustamajos īpašumos.

Uz atbalstu varēs pretendēt arī, lai pieslēgumu izveidotu agrāk būvētajām maģistrālēm. Tas būs būtiski piejūras teritorijā dzīvojošajiem, jo līdz šim Valsts kasē ņemtais kredīts bija dots ar mērķi pieslēgumus izbūvēt vien pie tīkliem, kas tapuši par Kohēzijas vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

SIA Salacgrīvas ūdens vadītājs Kaspars Krūmiņš atzinis, ka jaunie saistošie noteikumi uz līdzfinansējumu pieslēgumu izbūvei pavērs ceļu vēl citiem pretendēt. Noteikumos no salacgrīviešiem aizgūts nosacījums, ka pieslēguma izbūvei tiek veikts iepirkums un tādējādi šim darbam piesaistīts komersants. 

Limbažu novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Anna Siliņa atklāja, ka līdzšinējā Limbažu novadā ļoti liela interese par atbalsta saņemšanu nebija. Šogad budžetā šim mērķim bija paredzēti 20 000 eiro, apgūti aptuveni 12 000. A. Siliņa min, ka mazā interese, iespējams, skaidrojama ar nepietiekamu informāciju par šāda atbalsta pieejamību.

Saistošos noteikumus vēl jāapstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet interesenti jau var sākt rosīties un pārdomāt savas vajadzības un iespējas.

www.auseklis.lv