Paziņojums par Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Limbažu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības domes 2012. gada 24.maija lēmuma (domes sēdes protokols Nr.8, 3.§) „Par Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu ir pieņemts Limbažu novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 13 „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b - 502, Rīga, LV-1045, tālr.67320809) sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.

Ar apstiprināto Limbažu novada teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu un atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba dienās Limbažu novada pašvaldības administrācijā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā vai pašvaldības mājaslapā Internetā www.limbazi.lv.

Teritorijas plānojums un tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/014 „Limbažu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.Paziņojums par lokālplānojuma zemes gabaliem „Jaunkāpas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā apstiprināsanu un saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu

Limbažu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumu (protokols Nr.22, 21.§) apstiprināti Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr.26 “Limbažu novada, Skultes pagasta lokālplānojuma „Jaunkāpas” nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuru 66760134652, 66760134655, 66760134654, 66760134657, 66760134656, 66760134659, 66760134658, 66760134661, 66760134660, 66760134662, 66760134663, 66760134664, 66760134665, 66760134666, 66760134667, 66760134668, 66760133158 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar saistošiem noteikumiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16427 .


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2016.gada 28.jūlijā Limbažu novada domes sēdē pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma “Meža ielas starpgabals”, Limbažos, Limbažu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Lokālplānojuma “Meža ielas starpgabals”, Limbažos, Limbažu novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (sēdes protokols Nr. 17, 22,§).

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv sadaļā Publiskie dokumenti, kā arī darbadienās Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos.