Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā 2021.gadā

Atvieglojumus, tāpat kā 2020.gadā, saņem:

 • I un II grupas invalīdi (50 un 25% apmērā), ja nekustamais īpašums atrodas Limbažu novadā, netiek izmantots saimnieciskai darbībai un iznomāts citām personām. (Jāiesniedz iesniegums un apliecības kopija.)
 • Limbažu novadā deklarētie zemes īpašnieki, kuru zemei noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Nodokļa likme par l/s apstrādātu zemi ir 1.25% no zemes vienības kadastrālās vērtības.
 • Eksportējošie uzņēmumi tirgus pārorientācijas gadījumos. Nodokļa atvieglojums 50 % apmērā uz 1 gadu, saskaņā ar likumu ”Par nekustamā īpašuma nodokli”. (Jāiesniedz iesniegums, gada pārskats, izziņa no VID par strādājošo skaitu un deklarācija par saņemto atbalstu de minimis ietvaros.)
 • Nekustamā īpašuma īpašnieki, kuru īpašumā esoša ēka vai ēkas daļa (dzīvoklis) ir cietusi ugunsgrēka rezultātā, saņem atlaidi 2021.gadā 90 % apmērā un 70 % apmērā no nākamajā gadā aprēķinātās nodokļa summas. (Jāiesniedz iesniegums un izziņa no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.)
 • Nekustamā īpašuma īpašnieki - nestrādājoši, vientuļi pensionāri, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku - laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku, kā arī īpašnieki, kuru apgādībā ir persona ar I invaliditātes grupu vai persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti, - 50 % apmērā. (Jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, invalīda apliecības kopija.)
 •  Atvieglojumi tiks piemēroti arī ražošanas uzņēmumiem par jaunuzceltām ēkām pirmajos trīs gados - 90% atlaide; par atjaunotām ēkām 1.gadā pēc nodošanas ekspluatācijā nodokļa atlaide - 50%, otrajā – 25% apmērā. (Jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, akts par būves nodošanu ekspluatācijā)
 • Uzņēmumiem, kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, atlaide 25% apmērā ar. noteikumu – ir jābūt investīcijām ražošanā, saglabātām darbavietām (virs 80% attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā). (Jāiesniedz iesniegums, izziņa par darbinieku skaitu).
 • Uzņēmumu un privātpersonu nekustamajam īpašumam, tai skaitā zemei, uz kuras ir ēkas, kuru lietošanas veids ir viesnīcas - 25% atlaide, ja ir darbavietu saglabāšana, sniedz viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumu. (Jāiesniedz iesniegums, izziņa par darbinieku skaitu).

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”

 • Trūcīgām vai maznodrošinātām personām vai ģimenēm, - 90 % apmērā no nodokļa summas
 • Politiski represētām personām - 50 % apmērā, ja īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. (Jāiesniedz iesniegums, apliecinot, ka netiek veikta saimnieciskā darbība.)
 • Daudzbērnu ģimenēm saskaņā ar likumu ”Par nekustamā īpašuma nodokli” .

Nekustamā īpašuma nodokļu likmes Limbažu novadā 2021.gadā

Nekustamā īpašuma nodokļu likmes, salīdzinot ar 2020.gadu, Limbažu novadā nemainās.

Būvēm, kuru celtniecībā būs pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz laikam, kad parakstīts akts par tās nodošanu ekspluatācijā, tiks noteikta 3% nodokļa likme no lielākās kadastrālās vērtības – būves vai tai piekritīgās zemes. Pilsētās un ciemos šī būvei piekritīgā zeme ir 1200 m2, lauku teritorijās – 2 ha. To pēc nekustamā īpašuma apsekojuma akta sastādīšanas piemēros pamatojoties uz būvvaldes sniegtajiem datiem.

Paaugstināta nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti  netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, ja objektā taksācijas gadā, t.i., 2021.gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai. Tas nozīmē, ka, ja nekustamā īpašumā (dzīvojamā mājā, dzīvoklī) ir deklarēta vismaz viena persona, paaugstināta nodokļa likme netiks piemērota. Ja nav deklarēta neviena persona, paaugstināta nodokļa likme būs 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Paaugstināta likme neattieksies uz  taksācijas gada (2021) laikā iegūtu īpašumu izsoles rezultātā, privatizētu vai atsavinātu valsts vai pašvaldības īpašumu, noslēgtu īres līgumu, reģistrētu jaunu objektu, jaunbūvi, dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2; ja beigušās tiesības uz atbrīvojumu no NĪN maksāšanas pienākuma, ja taksācijas gada laikā tiek veikts NĪN pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība. Šajos gadījumos varēs vērsties pašvaldībā pie nodokļu administratoriem, lai veiktu NĪN pārrēķinu, ja tas automātiski būs aprēķināts.

Saimniecības ēkas Limbažu novadā joprojām netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli.

Iesakām nodokļu maksātājiem izmantot iespēju elektroniski saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus e-pastā. Lai to veiktu, iesniedziet iesniegumu pašvaldībā vai elektroniski atsūtiet uz e-pastu: dome@limbazi.lv