Halles atklāšana

21. septembrī, ar svinīgu lentas griešanu, simboliski piedaloties arī jaunajai sportistu paaudzei, atklāja atjaunoto Limbažu sporta halli. Svinīgajā pasākumā piedalījās Limbažu novada pašvaldības Domes vadība, deputāti, administrācijas speciālisti, kā arī, protams, SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” un Limbažu novada Sporta skolas vadība, treneri, audzēkņi un halles atjaunošanas darbos iesaistīto uzņēmumu pārstāvji.

Atjaunošanas darbu ietvaros sporta hallē veikta ventilācijas sistēmas un siltummezgla pārbūve, nomainītas jumta un sienu konstrukcijas, izveidots pagarinājums, tādējādi palielinot halles kopējo platību, atjaunota fasāde, labiekārtota teritorija un veikti citi darbi.

Sporta halles atjaunošanu Limbažu novada pašvaldība veica darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/018 Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana ietvaros.

ERAF

Šī projekta ietvaros, pašvaldība līdz šim jau veikusi nozīmīgus ieguldījumus Limbažu Valsts ģimnāzijas infrastruktūrā. 2018. gada pavasarī pabeigti darbi ģimnāzijas telpu atjaunošanā ēkā Rīgas ielā 28, 4.stāvā, kur tika izveidota mūsdienīga klases telpa, izremontēts gaitenis un sanitārie mezgli. Skolēni ieguva jaunas, ergonomiskas mēbeles un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tajā skaitā dokumentu kameru, planšetdatorus, to uzlādes staciju un auditorijas video pārraudzības sistēmu.

2018.gadā ēkā Rīgas ielā 30 veikti klašu telpu atjaunošanas darbi, sakārtoti sanitārie mezgli un gaiteņi. Skolas telpas ieguvušas mūsdienīgu izskatu. Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas un izturīgas mēbeles, kabineti aprīkoti ar jaunām tāfelēm, uz kurām var projicēt un iegādāti projektori mācību darbam. Pilnībā atjaunots datortīkls, iegādāti stacionārie datori, planšetdatori un portatīvie datori, to uzlādes stacijas, kā arī mūsdienīga programmatūra. Atjaunoti mācību līdzekļi matemātikas un fizikas kabinetos.

Dienesta viesnīca

Savukārt 2020.gada pavasarī noslēdzās ģimnāzijas dienesta viesnīcas pārbūves darbi Limbažos, Rīgas ielā 23. Rezultātā tika pilnībā atjaunotas dienesta viesnīcas telpas, nosiltināta ēka, ievērojami uzlabojot tās energoefektivitāti. Skolēni ir ieguvuši mūsdienīgas dzīvojamās telpas ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu, un ģimnāzijā ir iespējams mācīties skolēniem arī no attālākām mūsu novada vietām vai citiem novadiem.

Pēc Limbažu sporta halles atjaunošanas, papildu tam visam, skolēni ieguvuši arī mūsdienīgas un drošas telpas sporta nodarbībām un treniņiem.

Limbažu sporta halles atjaunošanas būvdarbus veica SIA “MARELS BŪVE” saskaņā ar SIA “Būvdizains” izstrādāto būvprojektu, bet būvuzraudzību veica SIA “Tectum supervising”.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 3 081 858,05, ERAF finansējums ir EUR 1 361 379,51, valsts budžeta dotācija - EUR 102 799,12.

Atgādinām, ka turpinot sporta infrastruktūras sakārtošanu, Limbažu novada pašvaldība uzsākusi arī Limbažu stadiona atjaunošanas darbus, tie gan nav saistīti ar šo projektu. Ieguldot Limbažu novada pašvaldības finansējumu un ņemot aizņēmumu Valsts kase, līdz nākamā gada vasarai turpināsies būvdarbi Limbažu stadionā veicot lietus ūdens novadīšanas sistēmas un apgaismojuma izbūvi, piebraucamā ceļa un gājēju celiņu pārbūvi, mākslīgā seguma futbola un basketbola 3:3 laukuma, apvienotā tenisa un volejbola laukuma un 2 tenisa laukumu izbūvi, finiša torņa atjaunošanu, tribīņu, tualešu un ģērbtuvju izbūvi, kā arī teritorijas zaļās zonas un apstādījumu izveidi. Kopējās izmaksas, tajā skaitā būvuzraudzība un autoruzraudzība, plānotas 1 459 502 EUR apmērā.

Papildus tam, atgādinām, ka Limbažu novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru arī par pašvaldībai piederošās sportistu viesnīcas ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšanas līdzfinansēšanu, paredzot ēkas fasādes sienu, logailu, cokola un jumta siltināšanu, veco logu, ieejas durvju un vārtu nomaiņu pret siltinātiem, ventilācijas sistēmas izbūvi, apkures sistēmas regulāciju un balansēšanu, jaunu apkures sildķermeņu uzstādīšanu, kā arī  saules kolektoru uzstādīšanu karstā ūdens sagatavošanai. Šis projekts tiks īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķī "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās".