17. jūnijā plkst. 13.30 elektroniski tiešsaistē notiks Limbažu novada domes apvienotā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, Sociālās un veselības jautājumu un Teritorijas attīstības komitejas sēde.

Darba kārtība:

 1. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana, Pāles pagasts).
 2. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana, Viļķenes pagasts).
 3. Par pašvaldības dzīvokļa (adrese) izīrēšanu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Viļķenes pagasts).
 4. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana, Katvaru pagasts).
 5. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Pāles pagasts).
 6. Par pašvaldības dzīvokļa (adrese) izīrēšanu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Limbažu pilsēta).
 7. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana, Limbažu pilsēta).
 8. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana, Katvaru pagasts).
 9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66640030886, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66640030756, „Pie Langačiem”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760010186, Skultes pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 12. Par zemes gabalu “Centrs” un “Bērzi” Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 13. Par nekustamā īpašuma “Dzegužu iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma Lilastiņi, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma Mazkarūsas, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma Niedres 8, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66640060208, V149, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, valsts vietējā autoceļa pārņemšanu Limbažu novada pašvaldībai.
 19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu saņemtajiem pieteikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai.
 20. Par zemes gabala daļas, no nekustamā īpašuma Jaunā ielā 4A, Limbažos, ar kadastra Nr.6601 006 0028, nomu, gājēju celiņa vajadzībām.
 21. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera” īstenošanai.
 22. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Pašvaldības autoceļa “Rūpes – Lauči” pārbūve” īstenošanai.
 23. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas” īstenošanai.
 24. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvaldei granulu apkures katla iegādei.
 25. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu muzeja krājuma priekšmeta - 18. gs. pulksteņa mehānisma restaurācijai.
 26. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.
 27. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā.
 28. Par finansējuma piešķiršanu grupu mājas (dzīvokļu) Cēsu ielā 7, Limbažos pakalpojumu nodrošināšanai.
 29. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.
 30. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Vārzas pludmales un peldvietas lietošanas noteikumi” apstiprināšanu.
 31. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 „Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” nolikums” apstiprināšanu.
 32. Par pirkuma līguma, par Valmieras ielu 1B, Limbažos, izpildes termiņa pagarināšanu.
 33. Par Limbažu novada pašvaldības tālāko rīcību saistībā ar pašvaldības tilta Rožu ielā, Skultē slēgšanu satiksmei.
 34. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Līdavas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66640110092, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
 35. Par nekustamā īpašuma Miķeļu ielā 5, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010010236, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma “Niedres 13A”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 001 1636, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunrozes”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 004 0216, kura sastāvā ir viena zemes vienība, 0,13 ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā 6680 004 0131, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Niedres 23”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 66800011631, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800011631, 0.0613 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pārupes”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 66520050073, kas sastāv no vienas zemes vienības 0.1396 ha platībā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 40. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu fizisko personu un sabiedrisko organizāciju īpašumā esošo dzīvojamo māju kanalizācijas pievadu izbūvei Limbažu novadā.
 41. Informācijas.

Lēmumu projekts

Informējam, ka komiteju sēdēs tiek veikts audio un video ieraksts.
Audio ieraksta mērķis: kvalitatīva sēdes protokola sagatavošana. Audio netiek publiskots.
Video ieraksta mērķis: kvalitatīva sēdes protokola sagatavošana (deputātu balsojumi). Video netiek publiskots.
Pārzinis: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, t. 64023003
Datu aizsardzības speciāliste: Ilze Apeine, t. 26114495