Izglītība
ziedi māja

Limbažu novada izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisija pamatojoties uz Limbažu novada domes 22.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, aicina vecākus būt atbildīgiem un laicīgi pieteikt bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei 2021./2022. mācību gadā Limbažu novada izglītības iestādēs.

Uzņemšanai iestādēs pašvaldībā tiek veidota centralizēta reģistrācija. Bērnu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu. Pašvaldībā pieteikumi tiek reģistrēti elektroniski hronoloģiskā secībā pēc to reģistrēšanas datuma un veido rindas reģistru.

Grupu komplektācija izglītības iestādēs notiek no 1.jūnija līdz 31.augustam.  Šī gada 22.junijā tiek plānota Limbažu novada izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas vietu sadales komisijas sēde, lai uzņemtu audzēkņus iestādēs jaunajam 2021./2022. mācību gadam. Par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi 10 darba dienu laikā, no lēmuma pieņemšanas brīža, vecākus informē konkrētās izglītības iestādes vadītājs. Mācību gada laikā bērnu var uzņemt pirmsskolas izglītības iestādēs vai grupās pie pamatskolām, ja ir brīvas vietas.

Bērna vecākam (personai, kas realizē aizgādnību) vai tā pilnvarotajai personai Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai vietējās pagastu pārvaldēs jāiesniedz reģistrācijas pieteikuma iesniegums bērna uzņemšanai Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes reģistrā (Iesniegums bērna reģistrēšanai rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē), vai elektroniski nosūtot e-pastā: kac@limbazi.lv, ja ir drošs elektroniskais paraksts. Informācija un pieteikuma veidlapas pieejamas arī Latvija.lv.

Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē, līdz kārtējā gada 1.septembrim, piedāvā vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.

Atgādinām, ka pašvaldībā ir vienota bērnu reģistrācijas sistēma uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādēs var no bērna dzimšanas brīža un reģistrācija notiek visu gadu.


Komisijas sekretāre
Liene Čečiņa