Aktualitātes Pašvaldība
Dome

28. oktobrī plkst.13.00 notika Limbažu novada domes sēde. Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid19 izplatības ierobežošanu, sēde notiks pilnībā attālināti. Sēdes tiešraidei varēs sekot līdzi Limbažu novada pašvaldības YouTube kontā: https://youtu.be/OO5PqhrU3fQ

Darba kārtībā:

 1. Informācija par Limbažu novada domes 23.09.2021. sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 2. Par Latvijas sociālo darbinieku biedrības un Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības izvirzītā “Memoranda par sociālā darba attīstību pašvaldībā” parakstīšanu.
 3. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 1.redakcijas un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.
 4. Par finansējuma piešķiršanu gaismas iekārtu piegādei un uzstādīšanai Vilzēnu tautas namā.
 5. Par finansējuma piešķiršanu rotaļu laukuma izveidei PII Auseklītis struktūrvienībā Vilzēnos.
 6. Par finansējuma piešķiršanu iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanai pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā.
 7. Par finansējuma piešķiršanu caurteku nomaiņai un remontam uz ceļa 37B12 Glāži -Melderīši, Staiceles pagasta, Limbažu novadā.
 8. Par finansējuma piešķiršanu elektromērījumu veikšanai Alojas Mūzikas un mākslas skolai Jūras ielā 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā.
 9. Par finansējuma piešķiršanu mauriņa traktora iegādei Braslavas pagasta pārvaldes vajadzībām.
 10. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Pontonu laipas izveide pie Dūņezera” īstenošanai.
 11. Par Limbažu novada pašvaldības Pāles pagasta maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu siltumapgādes sistēmas izmantošanai Ambulances ielā 1, Pālē, Pāles pagastā, Limbažu novadā.
 12. Par Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Pociemā siltumapgādes sistēmas izmantošanai.
 13. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei „Buratīno” domofonu elektroniskās sistēmas ierīkošanai.
 14. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 66840050308, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 16. Par Limbažu Valsts ģimnāzijas pārraudzībā esošo telpu nomas maksas izcenojumiem Rīgas ielā 23, Limbažos, Limbažu novadā.
 17. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai Salacgrīvas un Salacgrīvas pagasta kapu apsaimniekošanai.
 18. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada sporta skolai burāšanas mācību treniņu procesa nodrošināšanai.
 19. Par projekta grafiku Salacgrīvas administrācijas Deinstucionalizācijas plāna īstenošanai - Ēkas pārbūve grupu dzīvokļu izbūvei, Dienas aprūpes centra ēkas izbūvei un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu telpu pārbūvei.
 20. Par noteikumu “Limbažu novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.
 21. Par Salacgrīvas administrācijas 2022.gada kalendāra tirgošanas cenas apstiprināšanu.
 22. Par Salacgrīvas vidusskolas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu.
 23. Par finansējuma pārvirzīšanu Salacgrīvas vidusskolai 1 (viena) interaktīvā ekrāna un 4 (četru) projektoru iegādei mācību darba nodrošinājumam.
 24. Par finansiālu atbalstu biedrības “Marmots” projekta ““Dzīvais labirints” 5 soļi Salacgrīvas novadā” realizēšanai.
 25. Par finansējuma pārvirzīšanu Salacgrīvas kultūras centra skaņu aparatūras iegādei.
 26. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Ainažu pilsētas pārvaldei kapu apsaimniekošanai Ainažu kapsētā.
 27. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai Liepupes pagasta kapu apsaimniekošanai.
 28. Par finansējuma pārvirzīšanu mērniecības pakalpojumu veikšanai.
 29. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 19.maija lēmumā Nr.226 “Par finansiālu atbalstu biedrības ”Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” iniciatīvai – Kuivižu identitātes zīmes uzturēšana un apkārtnes sakopšana”.
 30. Par atļauju ar Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20.janvāra lēmumu Nr.28 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā” piešķirtā finansējuma daļas programmai “Augstu sasniegumu sports” izlietošanu informācijas tehnoloģiju iegādei.
 31. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru.
 32. Par finansējuma pārvirzīšanu sporta smailītes iegādei.
 33. Par Salacgrīvas administrācijas konkursa “Gada uzņēmums” nolikuma apstiprināšanu.
 34. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu.
 35. Par papildus līdzfinansējuma nepieciešamību projekta “Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (izņemot tiltu pār Salacu) pārbūve” būvniecības realizēšanai.
 36. Par papildus līdzekļu piešķiršanu “Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (izņemot tiltu pār Salacu) pārbūve” būvniecības realizēšanai.
 37. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Limbažu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 38. Par daļēji decentralizētas grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanu Limbažu novada pašvaldībā.
 39. Par vienotas Limbažu novada bāriņtiesas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu.
 40. Par reorganizējamās pašvaldības iestādes “Alojas novada sporta skola” deleģēto pašvaldības autonomo funkciju un no tās izrietošo pārvaldes uzdevumu nodošanu īstenošanai citām pašvaldības institūcijām un ar to saistītām izmaiņām amata vienību un amatalgu sarakstos.
 41. Par VKKF mērķprogrammas “Latvijas skolas soma” piešķirtā finansējuma iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas izglītības iestāžu budžetos.
 42. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” ēdināšanas pakalpojuma cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu.
 43. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu.
 44. Par Liepupes pamatskolas skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu.
 45. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādei „Vilnītis” mācību jomas apvienības vadīšanai.
 46. Par grozījumiem Limbažu novada Sporta skolas 2021.gada budžetā.
 47. Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
 48. Par Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2021.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu datortehnikas iegādei.
 49. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā” apstiprināšanu.
 50. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā” apstiprināšanu.
 51. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 52. Par nekustamā īpašuma Eglaine 1A, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 53. Par nekustamā īpašuma Mednīši, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu.
 54. Par nekustamā īpašuma Miera iela 11, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 55. Par nekustamā īpašuma Noliktavu iela 7, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 56. Par nekustamā īpašuma Temīras, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 57. Par nekustamā īpašuma “Kadiķi”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0165, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 58. Par nekustamā īpašuma “Priedītes”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0166, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 59. Par nekustamā īpašuma “Jaunbarvi”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 002 0012, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 60. Par nekustamā īpašuma “Lejassinči-dzelzceļš”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66640080104, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 61. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala ½ domājamās daļas apmērā Jāņa iela 3A, Salacgrīvā, Limbažu  novadā pārdošanu par nosacīto cenu.
 62. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā Robežu ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā.
 63. Par grozījumu projektu konkursa “Salacgrīvas novada vēsturisko fasāžu atjaunošana 2021” nolikumā.
 64. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā Meža ielā 2, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 65. Par izsoles rīkošanu nedzīvojamai telpai Sporta ielā 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā, nosacītās nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 66. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Tīruma iela 12, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 67. Par daļu no zemes gabala Sienāži, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 68. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 69. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 70. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu.
 71. Par finansējuma piešķiršanu projekta izstrādei un autoruzraudzībai PII piebūvei Sporta ielā 4, Staicelē, Alojas novadā atcelšanu.
 72. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.
 73. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Limbažu novadā” apstiprināšanu.
 74. Par Limbažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu.
 75. Par papildus finansējuma piešķiršanu Ievu ielas, posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai, Limbažos, Limbažu novadā, pārbūves būvdarbiem.
 76. Par vienotas Limbažu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu.
 77. Par Limbažu novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
 78. Par finansējuma piešķiršanu termoregulatoru nomaiņai PII Auseklītis Puikules filiālē, “Sabiedriskais centrs”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā.
 79. Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu.
 80. Par Limbažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.
 81. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
 82. Par izmaiņām Salacgrīvas ostas valdes sastāvā.
 83. Par projekta Mācītspēks jauno skolotāju mentoru darba finansēšanu.
 84. Par Limbažu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
 85. Par pašvaldības iestādes “Staiceles pilsētas bibliotēka” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 86. Par pašvaldības iestādes “Alojas novada domes Dienas centra” nosaukuma maiņu un grozījumu apstiprināšanu iestādes nolikumā.
 87. Par Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Izglītības pārvaldes izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
 88. Par Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Kultūras pārvaldes izveidi un nolikuma apstiprināšanu.
 89. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Sporta skolas pedagoģisko amatu vienību sarakstā un jaunas amatu vienības izveidošanu.
 90. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (sociālā dzīvokļa īres līguma pārslēgšana, Alojā).
 91. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (sociālā dzīvokļa īres līguma pārslēgšana, Alojas pagastā).
 92. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 93. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta).
 94. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (īres līguma pārslēgšana, Katvaru pagasts).
 95. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Katvaru pagasts).
 96. Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšana, Limbažu pilsēta).
 97. Par pašvaldības dzīvokļa (adrese), izīrēšanu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Limbažu pilsēta).
 98. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim (Limbažu pilsēta).
 99. Par pašvaldības sociālā dzīvokļa (adrese), izīrēšanu (sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšana, Limbažu pilsēta).
 100. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā „Par pašvaldības sociālā dzīvokļa (adrese) izīrēšanu (sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšana, Skultes pagasts)” (protokols Nr.6, 56.§).
 101. Par Limbažu novada Sociālā dienesta izveidošanu.
 102. Par Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” tirdzniecības vietu aprīkojuma izmantošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 103. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Limbažu novadā” apstiprināšanu.
 104. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Limbažu novadā” apstiprināšanu.
 105. Par Limbažu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmuma “Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Vārzu pludmales un peldvietas lietošanas noteikumi” apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 71.§) atcelšanu.
 106. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Limbažu novadā” apstiprināšanu.
 107. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 108. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 013 3337, Asaru ielā 10, Skultes pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 109. Par zemes gabala “Ievas 18A”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 110. Par zemes gabala “Kalnāji”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 111. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0126, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 112. Par zemes gabala “Uzvaras iela 8”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 113. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0182, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 114. Par zemes gabala “Dūņezera dīķis”, Limbažos, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 115. Par kustamās mantas automašīnas NISSAN X TRAIL atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 116. Par nedzīvojamās telpas Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanu.
 117. Par nekustamā īpašuma Ausekļa iela 2, Alojā, Limbažu novadā, sākuma cenas un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 118. Par nekustamā īpašuma – “Iesalnieki 2”, Alojas pagastā, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 119. Par nekustamā īpašuma – “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 120. Par nekustamā īpašuma – Limbažu iela 4A, Alojā, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 121. Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 9, Staicelē, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 122. Par nekustamā īpašuma – “Pludmales”-8, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 123. Par nekustamā īpašuma – “Pludmales”-10, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 124. Par nekustamā īpašuma – “Rūķi”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 125. Par zemes gabala “Auziņas”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 126. Par zemes gabala “Jaunpurzelles”, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 127. Par zemes gabala “Ūciemi 1”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 128. Par zemes gabala “Priesteri 1”, Alojas pagastā, Limbažu novadā sadalīšanu un atsavināšanas uzsākšanu.
 129. Par zemes gabalu Valmieras iela 8, Kluba iela 4, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 130. Par zemes gabalu „Dārziņi”, “Birztalas 1”, Brīvzemnieku pagastā, “Upmaļi”, “Draviņas”, “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā un “Rūķi”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 131. Par gājēju noejas izslēgšanu no Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam.
 132. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66050060089, Valdemāra ielā 70, Ainažos, Limbažu novadā.
 133. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 66720040371, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 134. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Pilskalna mežs”, ar kadastra apzīmējumu 66600080140, Liepupes pagastā, Limbažu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 135. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabaliem Dārza ielā 2 un Dārza ielā 2A, Ainažos, Limbažu novadā.
 136. Par pašvaldības zemes nomas līguma Kāpu ielā 4, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā pārjaunošanu.
 137. Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabala daļai Valdemāra ielā 6, Ainažos, Limbažu novadā.
 138. Par daļas no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 139. Par apbūvēta zemes gabala daļas Zaļkalni, Liepupes pagastā, Limbažu novadā 2/9 domājamās daļas apmērā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 140. Par izmaiņām Limbažu novada domes 2014.gada 23.janvāra sēdes lēmumā “Par vērtēšanas komisijas Limbažu novada „Augstu sasniegumu sporta programmas” finansējuma sadalei nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 16.§).
 141. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vietu sadales komisijas sastāvā.
 142. Par konceptuālu atbalstu amata vienības izveidošanai Limbažu novada pašvaldības Limbažu kultūras namā.
 143. Par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Limbažu novada pašvaldības padotībā esošajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas valstī laikā.
 144. Informācijas.