Pašvaldība

15. septembrī plkst.9.00 notiks Limbažu novada domes Teritorijas attīstības komitejas sēde.

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamo īpašumu Tīrumu iela 5 un Meliorācijas iela 6, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 2. Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu biedrības “Jūrkante” padomē.
 3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0182, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0205, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas, 0,39 ha platībā, iznomāšanu.
 5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 003 0358, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, 0,6 ha platībā, iznomāšanu.
 6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 005 0385, Lādes Rudzi, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 7. Par zemes gabala “Birzmaļi”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 8. Par zemes gabala “Imantas”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 9. Par zemes gabala “Vecimantas”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 10. Par zemes gabala “Dravnieki-1”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 11. Par zemes gabala “Lejaskošķuļi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 12. Par zemes gabala “Kanēļi”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 13. Par zemes gabala “Zītari”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 14. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Modrītes” Skultes pagastā, Limbažu novadā realizāciju pa daļām.
 15. Par nekustamā īpašuma “Avenes”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā atmežošanu.
 16. Par nekustamā īpašuma “Ābeles”-6, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma – “Jaunpriesteri”, Alojas pagastā, Limbažu novadā sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma – “Kļavas”-7, Braslavas pagastā, Limbažu novadā, sākuma cenas un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma – “Lazdas”-23, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Limbažu novadā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 20. Par zemes gabala “Zaķlaužņi”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 21. Par zemes gabala “Kalna zeme”, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanu.
 22. Par zemes gabala “Rūķi”, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 23. Par zemes gabala “Malkas dārzs”, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanu.
 24. Par zemes gabala “Skujiņas”, Alojas pagastā, Limbažu novadā, ar kadastra apzīmējumu 6627 002 0226, iznomāšanu.
 25. Par zemes gabala “Skujiņas”, Alojas pagastā, Limbažu novadā, ar kadastra apzīmējumu 6627 002 0227, iznomāšanu.
 26. Par zemes gabala “Smildziņas”, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 27. Par zemes gabalu „Ozolmuiža”, Brīvzemnieku pagastā, “Ceptuve”, Alojas pagastā un “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā iznomāšanu.
 28. Par zemes vienības “Ceļmalas”, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 29. Par zemes vienības “Pļaviņas 1”, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.
 30. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu (“TACIS – 2”).
 31. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu (“UPENIEKI”).
 32. Par zemes gabalu piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 33. Par daļu no zemes gabala Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā un Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunieši 2-1, Liepupes pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai.
 35. Par 2018.gada 24.septembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/68 pagarināšanu Liellapes, Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 36. Par izmaiņām Limbažu novada Ainažu pilsētas ielu un pagasta ceļu reģistrā.
 37. Par platības precizēšanu zemes vienībai Apškalni, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā.
 38. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 39. Par nekustamā īpašuma Dzegužu ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010120065, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 40. Par nekustamā īpašuma “Lilastiņi”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66880060269, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 41. Par nekustamā īpašuma Niedru iela 3, Limbaži, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010040068, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 42. Par nekustamā īpašuma “Niedres 25”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66800011630, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 43. Par atkārtotas izsoles rīkošanu īpašumam Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala ½ domājamās daļas apmērā Jāņa iela 3A, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 45. Informācijas.