Pašvaldība

15. septembrī plkst. 13.00 notiks Limbažu novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu gājēju tilta pār Salacu remonta darbiem Staicelē, Limbažu novadā.
 2. Par piešķirto valsts budžeta līdzekļu mācību literatūrai un mācību līdzekļiem pārkārtošanu Staiceles pamatskolai.
 3. Par finansējuma piešķiršanu dienas centra ēkas būvprojekta izmaiņu projektam Parka ielā 2, Staicelē, Limbažu  novadā.
 4. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā “Par atļauju Staiceles pamatskolai un Staiceles lībiešu muzejam “Pivālind” pieņemt mantojumu konkrētā apmērā un par pilnvarojuma sniegšanu Staiceles pamatskolas direktorei un Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” vadītājai veikt darbības, kas saistītas ar mantojuma pieņemšanu” (protokols Nr.5, 64. §).
 5. Par viena izglītojamā apmācības izmaksām savstarpējo norēķinu pakalpojuma sniegšanai par periodu no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas pārziņā esošajās izglītības iestādēs.
 6. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna izstrādei.
 7. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu muzejam drošības sistēmas - ugunsdrošības sistēmas uzstādīšanai Limbažu muzeja krājuma telpām Burtnieku ielā 11, Limbažos, Limbažu novadā.
 8. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa NISSAN NV200, valsts reģistrācijas Nr. JH 5697 atsavināšanu.
 9. Par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē sporta viesnīcas energoefektivitātes uzlabošanai Limbažos.
 10. Par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē Meliorācijas ielas pārbūvei Limbažos.
 11. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības administrācijas Amatpersonu un darbinieku amata kandidātu vērtēšanas komisijas nolikumā un komisijas sastāvā.
 12. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Limbažu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 13. Par velotrases “BTA Velozinis” pieņemšanu dāvinājumā.
 14. Par reorganizētās Salacgrīvas novada pašvaldības konsolidētā darbības slēguma pārskata apstiprināšanu.
 15. Par neizmantotā finansējuma pārvirzīšanu no “Virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju Liepupes pagastā: Baznīca Pidas Pagasta padome, Pārupes iela Liepupē, Ceriņu, Lazdu iela Jelgavkrastos un Medņu iela Tūjā” uz autoceļa “Tūja – Ežurgas” virsmas uzlabošanai ar minerālmateriālu maisījumu.
 16. Par finansējuma pārvirzīšanu Ainažu pilsētas pārvaldei ceļu zīmju iegādei.
 17. Par finansējuma piešķiršanu kartupeļu mizojamās un sakņu griežamās mašīnas iegādei Liepupes pamatskolai.
 18. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai ielas apgaismojuma izbūvei Jūrmalas ielas posmam no Jūras ielas līdz Vasaras ielai Salacgrīvā.
 19. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas projekta ietvaros, Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu telpu pārbūvei, Pērnavas ielas 29, Salacgrīvā atbilstoši Salacgrīvas novada būvvaldes izsniegtajai Būvatļaujai un tās prasībām, nepieciešamajai būvprojekta ekspertīzei.
 20. Par finansējuma pārvirzīšanu televizora iegādei jahtu servisa ēkā “BURA”.
 21. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklim Ervīnam Grāvītim savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
 22. Par Limbažu novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par Limbažu novada pašvaldībās Centrālās administrācijas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas noteikšanu.
 24. Par Alojas administrācijas pārziņā esošo izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas noteikšanu.
 25. Par Alojas administrācijas pārziņā esošo izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amata vienību apstiprināšanu.
 26. Par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas pārziņā esošo izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas noteikšanu.
 27. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem laikā, kad pieņemts lēmums par attālinātām mācībām.
 28. Par atklāta konkursa “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītības iestādēs” iepirkuma priekšmeta 1. daļas “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē” rezultātu pastiprināšanu.
 29. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Alojas administrācijas pārziņā esošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
 30. Par konceptuālu atbalstu Limbažu kultūras nama infrastruktūras sakārtošanai.
 31. Par Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa līdzfinansējuma iekļaušanu Salacgrīvas Mūzikas skolas 2021.gada budžetā.
 32. Par sacensību “Nēģu kross 2021” nolikuma apstiprināšanu.
 33. Par naudas balvas piešķiršanu 2020. gada Vasaras olimpisko spēļu dalībniekam K. Neretniekam.
 34. Par no Valsts budžeta piešķirtā finansējuma asistenta pakalpojuma nodrošināšanai iekļaušanu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” 2021. gada budžetā.
 35. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā.
 36. Par naudas balvu piešķiršanu 2020.gada Vasaras olimpisko spēļu dalībniecei A. Kociņai un trenerei R. Turkai.
 37. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas nolikumā.
 38. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā.
 39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 40. Par nekustamā īpašuma Dzegužu ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010120065, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 41. Par nekustamā īpašuma “Lilastiņi”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66880060269, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 42. Par nekustamā īpašuma Niedru iela 3, Limbaži, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010040068, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 43. Par nekustamā īpašuma “Niedres 25”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66800011630, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 44. Par atkārtotas izsoles rīkošanu īpašumam Jūras iela 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 45. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala ½ domājamās daļas apmērā Jāņa iela 3A, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 46. Par Limbažu dalību Anklamas pilsētas (Vācijā) svētkos.
 47. Par nekustamo īpašumu Tīrumu iela 5 un Meliorācijas iela 6, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 48. Informācijas.